Termes i condicions

Per donar compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i per la nova normativa de Protecció de Dades Europea Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com per la resta de la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable per raó de la matèria, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1.- Acceptació de les condicions generals de contractació

1.1. Acceptació

Aquestes són les condicions generals que regulen la relació contractual per la qual els usuaris del web gegantssantjaume.cat efectuen una compra d’algun dels seus productes de manera electrònica.

En prémer l’opció «Envia la comanda» que apareix en el procés de contractació, l’usuari admet haver llegit les condicions generals de contractació i les condicions de privacitat i dades personals que l’ ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME tingui publicades en el moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina, i expressa la seva adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna d’elles.

1.2 Canvis en les condicions de contractació

Les condicions aquí descrites podran sofrir modificacions en qualsevol moment a instància de l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME. Si això succeeix, l’usuari serà convenientment informat mitjançant l’actualització d’aquest document, al qual podrà accedir en qualsevol moment des de l’apartat Termes i Condicions.

2.- Les parts contractants

Les parts contractants són, d’una banda, l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME i d’altra banda, qualsevol persona física o jurídica que adquireixi en línia l’adquisició d’algun producte.

3.- Usuaris

Els usuaris que adquireixin els productes hauran de ser persones físiques majors de 18 anys, o persones jurídiques a través del seu representant legal, amb facultats suficients, a les quals s’aplicarà les tarifes i clàusules del present contracte en igualtat de termes i condicions.

4.- Entrada en vigor

S’entén que l’usuari dona el seu consentiment al tractament de dades per part de l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME des que envia la seva acceptació amb el formulari de compra del lloc web correctament emplenat. Des d’aquest moment, l’usuari accepta i s’adhereix de manera completa a totes les condicions generals que es preveuen en aquest text.

5.- Preu, pagament i impostos

5.1. Preu

El preu de contractació de cada producte apareix sempre determinat de manera clara en el lloc web en el moment en que l’usuari procedeix a la seva adquisició.

L’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME podrà determinar en qualsevol moment la modificació dels preus o dels termes de comercialització vigents. En qualsevol cas, per a l’usuari sempre regiran el preu i les condicions establertes en el moment en que doni el seu consentiment al contracte. Els preus són vàlids excepte error tipogràfic.

5.2. Mitjà de pagament

L’usuari que desitgi adquirir algun producte haurà d’abonar prèviament l’import corresponent a través del pagament electrònic que en cada moment s’indica en el lloc web.

Si l’usuari té algun dubte referent al pagament, si s’ha produït alguna irregularitat en el mitjà de pagament emprat o si creu que algú ha utilitzat les seves dades de pagament indegudament, haurà de posar-se en contacte amb l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME,  a través dels canals que es posen a la seva disposició indicats en el lloc web.

5.3. Impostos i ports

Els impostos aplicables que es meritin per cada operació estaran indicats juntament amb el preu de compra. En el cas de que no s’indiqui res s’entendrà que estan inclosos en el preu.

L’import dels ports per a cada adquisició s’indicarà abans de finalitzar l’operació de compra i s’informarà en el producte.

5.4 Lliuraments de les comandes:

El termini de lliurament de les comandes és de 5 a 7 dies hàbils. L’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME no es fa responsable de les demores ocasionades per la companyia de transport que es contracti.
l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME tampoc es fa responsable per les despeses de devolucions en cas d’absència del destinatari, ni pels errors en les dades indicades per l’usuari.
En cas d’enviaments a les Illes Cànaries, Ceuta i Melilla els impostos locals i les despeses d’aduana van a càrrec de l’usuari.

6.- Obligacions de l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME

L’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME es compromet a complir les següents obligacions:

  1. Posar a disposició de l’usuari en el lloc web la informació necessària relativa als termes i condicions de compra de productes.
  2. Enviar a l’adquirent un comprovant que certifiqui la recepció de la comanda.
  3. Un cop l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME verifiqui la realització efectiva del pagament (on line o off line) s’iniciarà el procés de tramesa del producte adquirit.
  4. Per perfeccionar la compra i gestionar la tramesa del bé adquirit al domicili indicat serà necessari consignar nom i cognoms del beneficiari, NIF, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.

7.- Obligacions de l’usuari

L’adquirent es compromet a complir les següents obligacions:

  1. Omplir els formularis de contractació i els camps indicats segons les instruccions que l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME especifiqui a aquest efecte.
  2. Abonar el preu del bé que desitgi adquirir segons les instruccions que apareixen en el web i el que s’estableix en aquestes condicions generals.
  3. Complir totes les condicions generals que apareixen en aquest document.
  4. Acceptar i complir totes les condicions d’ús i d’altres que consten a Terminis i Condicions al web gegantssantjaume.cat

8.- Responsabilitat de l’usuari

L’usuari contractant serà responsable de totes les dades i manifestacions que inclogui en els formularis que enviï a l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME. Mitjançant la tramesa del formulari de compra corresponent, l’usuari accepta les condicions de registre i contractació aquí exposades i es compromet a respectar l’ús que s’hi estableixen. Així mateix, en enviar el formulari de contractació, l’usuari es compromet al pagament corresponent a la compra efectuada. L’usuari accepta que, si les seves dades de pagament no permeten la facturació i/o cobrament per part de ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME, el producte demanat no li sigui entregat o que sigui cancel·lat si el tingués actiu.

Només podran contractar les persones físiques majors de 18 anys, en el seu propi nom i dret o en el de la persona jurídica que representin amb facultats suficients.

9.- Dret de desistiment

9.1 De conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l’usuari té dret a desistir del present contracte de venda sense necessitat de justificació i sense cap cost durant els catorze dies naturals següents a partir del dia en que estigui en possessió del bé adquirit, bé personalment o a través d’un tercer designat per ell que no sigui el transportista.

9.2. Per exercir el dret de desistiment, l’usuari haurà de manifestar la seva decisió inequívoca de no voler el bé adquirit mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: info@gegantssantjaume.cat indicant a l’assumpte: «DESISTIMENT». Aquesta comunicació ha de contenir com a mínim la següent informació: nom, cognom, NIF, domicili, bé adquirit del qual es sol·licita el desistiment i número de compte per retornar l’import de la compra si el pagament no s’ha efectuat pels mitjans indicats en el web.

El DESISTIMENT s’haurà de comunicar abans que finalitzi el termini assenyalat.

9.3. L’exercici del dret de desistiment extingirà el contracte de d’adquisició i aleshores es procedirà a reemborsar el preu del producte adquirit.

9.4. El reemborsament no incorrerà en cap despesa addicional i es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, tret que s’acordi un altre mitjà entre les parts, abans que hagin transcorregut catorze dies naturals des de la data en què l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME hagi estat informada de l’exercici de desistiment.

9.5. En el cas de l’exercici del dret de desistiment sobre béns adquirits, l’adquirent els haurà de retornar o lliurar directament, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de catorze dies naturals a partir de la data en què comuniqui a l’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME la decisió de desistiment. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels productes abans que hagi conclòs aquest termini. L’usuari haurà d’assumir el cost directe de devolució dels bens.

10.- Llei aplicable i jurisdicció

El contracte present serà interpretat i es regirà d’acord amb la legislació espanyola vigent. L’ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME i l’usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament d’aquest contracte, abans d’acudir a la jurisdicció civil.

Las parts, amb l’expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre’ls, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants del contracte present als jutjats i tribunals de Barcelona capital.